0472/88.30.86 info@ciasolutions.be
Selecteer een pagina

GDPR

Privacyverklaring

CIA solutions BVBA, BE 0712.588.229 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. CIA solutions BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CIA solutions BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of tijdens een evenement aan CIA solutions BVBA verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij ons via email op het adres info@ciasolutions.be.

Verwerkingsdoeleinden

CIA solutions BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit.  CIA solutions BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CIA solutions BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

CIA solutions BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van u worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CIA solutions BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van CIA solutions BVBA.

CIA solutions BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw gegevens worden niet langer dan toegelaten bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

In kaart brengen van webbezoek

Op de website van CIA solutions BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

CIA solutions BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij VIMEXX. CIA solutions BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via CIA solutions BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

CIA solutions BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van CIA solutions BVBA worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CIA solutions BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CIA solutions BVBA op via info@ciasolutions.be

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ciasolutions.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

CIA solutions BVBA zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).